ಹೊಳಪಿನ ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಂದಿದೆ!

 

Do you find yourself looking at those with wonderful hair, dying to know their secret? You can use these tips to have nice hair just like those you have always been jealous of. Read the following article to get the hair that everyone dreams about.

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಪ್ಪವಾದ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು. It doesn’t matter how much you cut it, hair grows at about half an inch a month. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸೇವನೆ ಬಯೊಟಿನ್ ಪೂರಕ. Occasional trims can remove split ends, ಆದಾಗ್ಯೂ, leaving your hair looking much healthier.

ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೂದಲು ಮಾಡಲು, ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೀವು ತಿನ್ನಲು! Hair lives, and it needs adequate nutrients to grow properly. When you’re deficient in vitamins and nutrients, your hair can become weak or brittle. You may even lose hair as a result of a serious deficiency. For the best hair health, eat a healthy diet.

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಂದ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. The health of your hair depends on some vital nutrients, including vitamin E, omega-3 fatty acids, and iron. If your diet is lacking in these nutrients, consider supplementing it with a daily multivitamin.

ಸಲಹೆ! If your hair seems dull or lifeless, consider your diet. Incorporating lots of omega-3 acids, vitamins, iron and other nutrients is critical for healthy hair.

Blow Dryer

ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಹೊಡೆತ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. The heat from a blow-dryer is often damaging to hair, so make sure to dry it naturally. If you have to use your blow dryer, make sure it stays on the coolest setting, and avoid holding it over one section of hair for too long. For even quicker drying, use a towel before you blow-dry.

ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾದ ನೆನಪಿಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತುದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು ಈ. This helps you to avoid your hair becoming damaged from overheating.

If your hair looks dry, try this at-home conditioner. Once you have washed your hair and wrung out some of the wetness, apply your conditioner and then pop on a shower cap for a few minutes. The heat that this generates allows conditioner to deeply penetrate the follicles of the hair.

ಸಲಹೆ! If your hair is dry, try this do-it-yourself conditioning treatment. After shampooing your hair as normal, wring out the excess water, apply the conditioner of your choice, and cover your hair with a shower cap until the conditioner has a chance to absorbusually five to ten minutes.

If you have colored your hair, then be sure to wait 48 hours before you shampoo. This gives your hair cuticles the time it needs to seal after the chemical treatments, allowing the color to set. If you are unsure of the types of products you need to avoid, consult a qualified hair dresser. This will reward you and your patience with hair that is shiny and healthy.

 

Never brush or comb your hair when it is wet unless you want to cause a lot of damage to it. Select a wide toothed comb and a brush that has soft, flexible bristles. Start at the bottom, combing out any tangles, and work your way up towards your scalp little by little.

At the end of a long day, you may see that your hair has less luster and bounce, so utilize a spritzing regime with natural spring water. Just apply a small spray of water directly to the hair, and massage it in gently. This will give your hair volume.

The idea that frequent haircuts cause your hair to grow more quickly is untrue. The hair on a human head tends to grow about a half an inch every month, no matter how frequently it gets cut. ನೀವು ಬಯೊಟಿನ್ ಪೂರಕ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚಾಲಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು; ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಗಾರ ಏನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪವಾದ ನಿರುಪಾಯದ ಒಡಕು ತುದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆ! Don’t think that the myth that trimming your hair to make it grow faster is true. Your hair grows half an inch every month, no matter how frequently it is cut.

Be wary of the chlorine that is in swimming pools. This chemical can be very hard on hair. Wet your hair prior to swimming in chlorinated water or wear a hair cap. The hair can become saturated with clear water rather than water containing chlorine. Make good use of the locker room shower. You can use them for this purpose.

There are many different causes of dandruff. Many people don’t realize that having oily hair makes it more likely that dandruff will occur. Most people think that it’s caused by dry hair, but that’s not true. Using a shampoo that’s mild or a dandruff fighting one is the best course of action in this case.

Having amazing hair is more than possible. You may well be able to cultivate impressive locks of your own now that you have read over these basic hair care tips. Take the information that was presented to you and put it to use to have the hair you never thought you could have. People will soon ask you about your hairdressing secrets.

ನೀವು ಸಾಗರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪ್ಪು ದ್ರವೌಷಧಗಳನ್ನು ಇವೆ. To create your own version of this solution, simply combine a teaspoon of salt and one cup (eight ounces) of water. You then want around ten lavender oil drops, this puts the ocean right into a bottle.

ಸಲಹೆ! If you like the way your hair looks after swimming in the ocean, there are products that mimic the salty ocean effects. Look for sprays that are labeled as “ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ”.