તમારા આરોગ્યને સહાય કરવા માટે વાળની ​​સંભાળની સલાહ

 

We all want beautiful hair, but we don’t always do what it takes. Try and find a balance between your hair style and your hair condition. The advice in this article can help you to get the look you want without having to worry about the problems associated with over styling.

In order to have healthy hair, you first need to have a healthy body. Drink plenty of water, and eat a healthy and balanced diet in order to maintain great hair. Sticking to a dietary regimen that incorporates fresh produce, whole grains and lean proteins is a great way to maintain healthy hair.

To keep your hair undamaged and healthy, you shouldn’t brush it when it’s wet. Your hair is more easily broken and damaged when it is wet. To reduce damage done while brushing, brush it before you wash it and then wait until it is fully dry before brushing it again.

Your diet might be to blame if you have dull, lifeless hair. તમારા વાળ લોહ જરૂર, વિટામિન ઇ, ઓમેગા -3 ફેટી એસિડ્સ, અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિટામિનો અને પોષક ક્રમમાં તેને શક્ય તેટલી તંદુરસ્ત રાખવા. જો તમે એકલા તમારા ખોરાક મારફત આ પોષણ તત્વો પર્યાપ્ત નથી મેળવી શકો છો ખાતરી કરો કે તમે એક વ્યાપક મલ્ટીવિટામીન લેવા બનાવો.

ટીપ! Think about what you’re eating if your hair appears to be lifeless or dull. ઓમેગા -3 ફેટી એસિડ્સ ખાવાથી પુષ્કળ, લોખંડ, વિટામિન ઇ અને અન્ય આવશ્યક પોષક તત્વો તમારા વાળ સ્વસ્થ રાખવા માટે મહત્વનું છે.

To help protect your hair from the damaging effects caused by the sun, use hair products which contain sunscreen. You can find your hair damaged from the sun, so do your best to keep it from being harmed. When you are protecting your hair, you will give it longevity and prevent lightening of its color as well.

એક ટુવાલ મદદથી જો તે ભીનું છે તમારા વાળ દુરુપયોગ કરવાનો નથી. આ સળીયાથી અને tugging સમાવેશ. Tugging or briskly rubbing hair causes frizz and breakage. A better option is to gently squeeze the excess water from your wet hair; you may also do so by loosely wrapping your hair in a towel or microfiber cloth. For best results, avoid using a brush on wet hair. Wide-toothed combs are your best bet for removing tangles in this state.

તે ઉપકરણ કોઈપણ પ્રકારની overusing યાદ રાખો, કેશને જેમ, તમારા વાળ થઇ નુકસાન બની શકે છે. Be certain to protect hair follicles by using a styling serum or cream before you use heating tools. By using these products, you can reduce or eliminate the damage to your hair caused by heated styling tools.

 

Prevent the sun from damaging your hair by using products that have sunscreen. The sun could damage your hair and eliminate the benefits you gain from your daily care routine. Protecting your hair has many benefits, including maintaining its color and strength.

ટીપ! ઉત્પાદનો કે જે તેમને સનસ્ક્રીન ઉપયોગ કરીને સૂર્ય નુકસાન માંથી વાળ રક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. સૂર્ય તમારા વાળ માટે નુકસાનકર્તા બની શકે છે અને કોઈપણ લાભ તમે તમારા સંભાળ નિયમિત થી મેળવી શકે છે દૂર કરી શકો છો.

Cold Weather

During autumn and winter months, avoid being in cold weather for long periods of time. Hair tends to dry out when it is exposed to cold weather, which causes the hair to lose some of its nutrients and oils it needs to stay healthy. When going out for extended periods, cover your hair for protection.

Work your way from bottom to top while brushing out your hair. To avoid breakage, gently work any tangles from your hair. As the knots work out, you can start doing slow strokes from the roots to the tips.

Learn how to use your blow dryer in ways that are less damaging to your hair. The easiest way to do this is to utilize the lower heat setting and move the blow dryer so it is not in one spot for too long. Use your fingers to get rid of knots as the hair dries so that it will be easier to brush later.

ટીપ! Damaging your hair is a real possibility when you blow dry it. It is best to do this by using the cool air setting and constantly move your blow dryer around.

Modern society can put hair through the ringer, so when someone has amazing hair, the world takes notice. Anyone’s hair can have a tough time dealing with all of the different procedures, products, and tools that can come into play in hair care. આશા, this guide has given you new tips on how to achieve great control, condition and style.