ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸಲಹೆಗಳು ನೀವು ಔಟ್ ಸಹಾಯವಾಗುವ

 

Healthy hair requires research into the issues that cause hair damage. If you educate yourself on quality products and hair maintenance, you will see your hair improve and become manageable. Continue reading to find out some excellent hair care tips.

Is your hair looking a little dull and dry? If so, then try this at-home conditioning treatment on your locks. Once you have washed your hair and wrung out some of the wetness, apply your conditioner and then pop on a shower cap for a few minutes. The extra heat created by the cap allows the conditioner to penetrate further into your hair follicles.

Learn how to use your blow dryer in ways that are less damaging to your hair. To minimize the harmful heat, use the lowest-temperature setting. Do not let the dryer linger on a particular area; keep it constantly moving. While you are drying your hair, untangle any knots using your fingers.

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಂದ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಮೇಗಾ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿನ್ನಲು ವೇಳೆ 3, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಮತ್ತು ironm ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೂದಲು ಕಾಣುವ ಇರಬೇಕು. If you cannot consume enough of these nutrients in your diet, use a well-rounded multivitamin to make up the difference.

ಸಲಹೆ! ನೀವು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲು ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಬಳಸಬೇಡಿ. Heat styling can be damaging to your hair, and often leaves it looking frizzy.

ನಿಮ್ಮ Keep ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು moisturized ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಣ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ. To keep your hair well moisturized, don’t use steaming hot water to shampoo. After shampooing, rinse with cold water. This can seal moisture in the shafts.

 

Avoid rubbing or otherwise pulling at your hair when you use a towel to dry it. Tugging ಅಥವಾ ಚುರುಕಿನ ಕೂದಲು ಉಜ್ಜುವ frizz ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಬ್ಲಾಟ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಔಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಂಡುವ. ಎಂದಿಗೂ ಏನು ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ಹಲ್ಲು ಬಾಚಣಿಗೆ ಆರ್ದ್ರ ಕೂದಲು ಬ್ರಷ್.

Blow Dryer

You can damage your hair by blowdrying it. If you are using one, put it on the cold air function and constantly move the device to ensure it does not remain in one place for too long. Use your fingers to untangle knots, and then dry your hair gently before you brush it.

ಸಲಹೆ! Eat healthy in order to get hair that is beautiful. Hair is organic and alive, and therefore requires nourishment to grow.

Limit blow dryer use. ಒಂದು ಬ್ಲೋ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಬ್ಲೋ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಬಳಸಲು ಮಾಡಬೇಕು ವೇಳೆ, ತಂಪಾಗಿಸಲು ಹೊಂದಿಸಿ, ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುವಂತೆ. Also, for the quickest drying, dry your hair with a towel prior to finishing it off with a dryer.

Clearly, it is essential to familiarize yourself with potential causes of hair damage. Use what you have learned here. Use it when you’re caring for your hair to figure out what is best for it.