હેડ, જૂ અને લીખો – મદદરૂપ માર્ગદર્શન

 

ત્યાં જીવન માં ઘણા વસ્તુઓ છે કે જે તમે અને વડા જૂ અને લીખો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે હાર્ડ શોધી શકો છો કે યાદી ટોચ નજીક આવે છે જો તમે ક્યારેય તેમની સાથે વ્યવહાર કરવા માટે આવી હોય છે. These very small bugs are very common and can pose quite a challenge if you find them in your life.

Close-up Of Doctor With Comb And Dermatoscope Examining Patient's HairWhether you have head lice or your child has them, or their annoying offspring, nits, you removing them from your life takes a lot of time and effort. If you are dealing with head lice and nits, the information that follows can come in handy.

It can be quite helpful to learn about the life cycle of head lice. What we typically consider head lice are adult bugs. Louse are an off-white color and have six legs complete with claws. In someone’s head, they are able to live nearly a month, but if they are unable to feed, they can only live one to two days. The problem can be perpetuated as these bugs lay nits, or head lice eggs, each and every day. On average, they will lay eight eggs daily.

Nits are the eggs of the head lice. They are very small and can range in size from barely a tenth of a millimeter to nearly one millimeters. The nits are oval-shaped and are white to yellow in color. In the hair, they are typically quite close to the scalp. These little annoying pests take about one week to hatch before they turn into nymphs.

Once an egg hatch, it releases a nymph and leaves behind a shell that stays attached to your hair. The nymph doesn’t take long to grow as it becomes an adult in about seven days.

 

While the lice life cycle may not be something that interests you, it is important to know how they grow if you want to get them out of your life for good. There are many different treatment options, but what is most important is treating the head, the headsof family members, any area that it comes into contact with, items that may contain lice or eggs, basically the whole house to eradicate them.

To get rid of the lice and their eggs, start by choosing your treatment. Use the treatment as prescribed on anyone who shows signs of having this parasite living on their head. It is important to be thorough and ensure all lice and eggs are removed or the cycle will start all over. Using a nit comb can be very helpful in ensuring all bugs are removed. This is a time-consuming and tedious process, but it is important if you want to get rid of the parasitic bugs.

Wash and dry all bedding to remove the bugs. Vacuuming furniture, mattresses, and other soft surfaces is also helpful. You should continue this for at least ten days to ensure all bugs and eggs are removed and do not have the option of living on your head.