ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ನೀವು ಫಿಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇದೆ? ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

 

You may be thinking that it is difficult to manage your hair, but this should not be the case. Taking care of your hair the right way depends on you knowing the right way to treat it. ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.

Stay away from heavy conditioners if you have thin or fine hair. They will only wear down your hair making it look finer and thinner. The best conditioners to use for volume are mousse conditioners or leave-in conditioners.

Is your hair looking a little dull and dry? If so, then try this at-home conditioning treatment on your locks. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು, ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಡಿಷನರ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಶವರ್ ನಿರ್ಭಂದ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

Try not to use a blow dryer to dry your hair. Heat styling can be damaging to your hair, and often leaves it looking frizzy. ಬದಲಿಗೆ, wrap wet hair inside a towel for a while. This will help your hair to naturally dry without creating unmanageable frizz.

ಸಲಹೆ! When drying your hair, try to avoid using a blow-dryer. Using heat to style your hair can make it frizzy.

Use a blow dryer as sparingly as possible. ಶಾಖ ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು frizzy, ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. What you should do instead is keep your hair wrapped up in a towel for a little while. This promotes natural drying and minimizes the amount of frizz that will remain when you are done.

ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು. Healthy hair grows roughly the same amount each month, approximately half an inch. You may see it grow a little faster in the summertime, or when you take supplements containing biotin, but that’s because there are hormones that contain growth. ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಒಡಕು ತುದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉತ್ತಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣುವಂತೆ.

 

A clarifying shampoo can help hair that has become dull. Often, dull hair is the result of hair care products building up over time. Switch out your regular shampoo with a clarifying product every few shampoos to resolve product build-up issues.

If you desire how your hair looks when you are done swimming, there are different products that can try to mimic this effect. Look for products that market themselves as a salt spray. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ರಚಿಸಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅನೇಕ ಔನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಚಾ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಸೇರಿಸಬಹುದು. If desired, you can also add lavender oil (ten drops) for a pleasant scent and moisturizing effect.

ಸಲಹೆ! If you enjoy the look of your hair after a day in the ocean, you can buy products that can give your hair the same effect. Seek out sprays that are called “ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ” or another similar name.

Use products that have natural ingredients when you use hair care products. Use shampoo and conditioner that will work with your natural hair texture. Do not wait to try other products to find the one that works best for you!

Now that you have read this article, it should be obvious that proper hairdressing doesn’t require lots of time, money, and products. Hopefully, you found some tips here that you can put to use right away. If you care for your hair properly, you will see yourself having that beautiful and healthy head of hair.