ಸುದೀರ್ಘ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ನೋ ಟೈಮ್? ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಸಲಹೆ!

 

If you are interested in learning how to manage your hair, read on. The information below can change your life. This article will educate you on proper hair care.

If you constantly wear a ponytail, you shouldn’t tie the ponytail at the same spot every time. Even if you use soft scrunchies, you will experience some stress on the scalp if you are always wearing your ponytail in the same spot. Give your head a vacation from ponytails!

Never brush your hair when it is wet as it can cause damage that is hard to repair. ಇದು ತೇವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮುರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆ. To reduce this damage, brush your hair while it is dry, either before your shower or after it drys again.

ನೀವು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ ವೇಳೆ, ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಪ್ಪಿಸಲು. Regardless of the hair tie you use, repeated stress will always result in breakages. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಲಹೆ! Do not put the ponytail in the exact same place all of the time. Even if you use soft scrunchies, you will experience some stress on the scalp if you are always wearing your ponytail in the same spot.

ದಪ್ಪ ಕಂಡಿಷನರ್, ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಅರ್ಥ, ತೆಳು ಕೂದಲು ಜಿಡ್ಡಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. This is only going to make the hair appear to be fine and thin. To add volume without a greasy look, use mousse conditioners or leave-in conditioners.

ಕ್ಯಾಪ್ ಶವರ್

If your hair looks dry, try this at-home conditioner. After shampooing your hair as normal, wring out the excess water, apply the conditioner of your choice, and cover your hair with a shower cap until the conditioner has a chance to absorbusually five to ten minutes. ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶಾಖದ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸಹಾಯ.

Stay away from heavy conditioners if you have thin or fine hair. They’ll leave your hair weighed down, which will make it look even more thin and fine than before. Conditioners that are like mousse or leave-in conditioners will work the best when you want to have more volume and not weigh your hair down.

 

ಸಲಹೆ! Don’t use heavy conditioners if you have thin or fine hair. They’ll leave your hair weighed down, which will make it look even more thin and fine than before.

Ignore the myth about trimming make hair grow quicker. Whether you trim or not, hair grows around a half inch per month. In the summertime, your hair may grow a bit faster, or biotin can help, but hormones, ಕತ್ತರಿ ನಾಟ್, ultimately determine the rate. Trimming your hair does make it look better by removing split ends.

Damaging your hair can actually be caused by blow drying it. The best way to do it is to use the cold air setting and keep the blow dryer moving, so it does not stay on one spot for more than a few seconds. Try untangling the hair with your fingers when you are drying it to minimize damage.

You should feel secure in the hairdressing knowledge that you have just gleaned. Healthier hair makes people look better overall, and it is a small investment in making you look and feel your best. Make sure that you use all that you learned today and you should have stunning hair to show the world before you know it.

Although blowouts make your hair look voluminous and full, they may actually be damaging your hair. ಆದ್ದರಿಂದ, you should make sure you are using a cold air setting when using a blow dryer. ಜೊತೆಗೆ, ensure the blow dryer is always moving so that it doesn’t remain on a single spot for too long. Untangle knots with your fingers while drying your hair to avoid damaging your hair when you brush it afterward.

ಸಲಹೆ! Blow drying your hair could actually damage it. It is best to do this by using the cool air setting and constantly move your blow dryer around.