ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೆಗಿಮೆನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

 

You might think it takes a lot of time or money to make your hair look fantastic. However, it really takes little or no time or money, just a little know-how. There are plenty of methods you can use to have your hair looking great at a reasonable price. Continue reading to learn how this is possible.

If you enjoy wearing your hair in one ponytail, don’t put the ponytail in one spot every time. Even using soft scrunchies could cause stress to it which may result in breakage. If you have to wear your hair in a ponytail for your job, make sure that you let your hair hang loose whenever you are not at work.

Ease up on small appliances that you when styling your hair in order to restore and strengthen its condition. Over-use of curling irons and blow dryers can damage your hair, which can lead to frizzy hair and split ends. Take breaks from the heat to allow your hair time to rejuvenate.

The healthier your body is, the healthier your hair will be. Eating a healthy diet and drinking lots of water helps make your hair healthy. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಸಾಲ.

ಸಲಹೆ! The healthier your body is, the healthier your hair will be. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ.

You can revive parched tresses using ingredients in your cupboard. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಔಟ್ ಹಿಸುಕಿ ನಂತರ, ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಷನರ್ ಪುಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ. The heat that is created will force the conditioner to go down deep into your hair.

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Water temperature while you shampoo is important. When conditioning your hair, always use cool water to rinse it out. This can seal moisture in the shafts.

ನೀವು ಹೊಸ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹುಡುಕುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Use shampoos and conditioners made for your hair type. To get the best possible hair, try several products until you figure out the ones which work the greatest for your hair.

 

Don’t brush your hair when it’s wet. Wet hair is softer and more prone to breaking. You can avoid damage by simply brushing your hair prior to a shower, or waiting until it has air dried afterward.

ಸಲಹೆ! In order to maintain healthy hair and avoid damage, don’t brush your hair unless it is dry. Wet hair is more easily damaged than dry hair.

When you use hair conditioner, be sure to spread it onto all areas of your hair. Before rinsing, let your hair absorb the conditioner for a short time.

ಇದು ಬಣ್ಣ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶಾಂಪೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. Your color will be more fade resistant and look better for longer if you allow the cuticle to seal after the color chemicals have been applied. Even getting it wet can re-open the cuticles in the first three days. If you can be patient, you will be treated with healthy hair.

Now you see that there are options for you to have beautiful, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು. Making some minor changes and introducing a few new tools or products into your life may be just what you need to make your hair the best on the block. Understand that you are going to get better results with regards to your hair, the more time and effort you spend on it, but this doesn’t meant you have to spend a lot of money.

Be wary of the impact that small hair appliances can have on your hair. Blow dryers, flat irons and curling irons all do damage to your hair. Don’t go crazy with the heat. Let your hair rest every so often.

ಸಲಹೆ! If your hair is damaged, don’t use appliances on it for a while so that it can recover. Items such as curling irons and blow dryers can really damage hair, making it harder to maintain.