ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಡೈಲಿ ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಸಲಹೆಗಳು

 

A lot of people wish to practice good hair care but don’t know what to do. If you need to know the right ways to care for hair, you’ve found the right article. Continue reading to get your hair into the best shape, and also you can tell others what to do as well.

If your hair is damaged, don’t use appliances on it for a while so that it can recover. Things like curling irons can harm hair, causing more damage than you might be able to repair. Every once in a while, give your hair a break and lay off the heat!

You may be interested in trying a home remedy for dry hair. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಇದು ತನಕ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡುವಂತಿರುವ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ತನು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಿಷನರ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶವರ್ ನಿರ್ಭಂದ. ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇ. The heat generated will allow the conditioner to deeply penetrate your hair follicles.

Avoid using heavy conditioners if your hair is fine or thin. This is only going to make the hair appear to be fine and thin. Mousse-type conditioners or lightly sprayed leave-in conditioners work best to add some volume without appearing heavy or greasy on the hair shaft.

ಸಲಹೆ! Anyone with thin or fine hair should steer clear of thick conditioning products. This is only going to make the hair appear to be fine and thin.

Don’t pull or twist your hair when using a towel to dry your hair. Not only will this increase the amount of frizz you experience, it will stretch the strands of your hair, increasing breakage and split ends. ಬದಲಿಗೆ, pat, blot or gently squeeze excess moisture from your hair, or wrap it loosely in a towel. Unless you actually use a wide-toothed comb, do not brush or comb your hair while it is wet.

ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೂದಲು ಮಾಡಲು, ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೀವು ತಿನ್ನಲು! To look beautiful, your hair needs a healthy diet. Being deficient in any needed nutrients can create brittle, weak hair. A serious deficiency can even lead to hair loss. So ensure you are taking great care of your hair by eating the proper foods.

ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುಷ್ಕಕಾರಿಯ ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾದ ನೆನಪಿಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತುದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು ಈ. This will minimize the likelihood that your hair will have heat damage.

Ease up on the small appliances you use on your hair, to restore its condition and strengthen it. For example, those curling irons, rollers, and other appliances can really damage the hair more than strengthen it. Let your hair relax every so often by staying away from heat.

ಸಲಹೆ! Restrict your use of heat styling tools so that your hair can remain strong. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ, curling irons, flatirons and blow dryers can cause damage that leads to frizz and breakage.

 

Remember that overusing any type of device, like a curling iron, can cause your hair to become damaged. If you’re going to use heated appliances on your hair, you can try using a specific cream that will protect your hair and scalp. These products help by creating a barrier between the heat and your hair.

Whenever you condition, make sure that you work the conditioner evenly through all of your hair. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಂಡಿಷನರ್ ಕುಳಿತು ಅವಕಾಶ 5-10 ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳ, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಜಾಲಾಡುವಿಕೆಯ.

Cold Weather

ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಂದು ಕೂದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಲುಕ್. Any advantages you may get from proper hair care can be swiftly undone by the sun’s damaging rays. When you’re protecting your hair you will guarantee longevity as well as the preservation of its color.

ಸಲಹೆ! ಮುಲಾಮು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸೂರ್ಯನ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯ. The sun’s harmful rays can damage your hair and render pointless all of the time you’ve spent caring for it.

Avoid staying outside in cold weather for long periods of time. Cold weather dries out hair, reducing the amount of natural oils that keep your hair healthy and lubricated. Make certain you bundle up if you are going to leave the house for a while.

If you brush and comb your hair it will make it grow faster by loosening the skin on your scalp. This will also get rid of clogged pores in your scalp that might make your hair less likely to grow. You should try to brush your hair 100 strokes each morning in order to stimulate the growth of your hair.

Learning how to properly take care of your hair is a good thing. Everyone can benefit from getting some reliable hair care advice. Almost all people have hair, and therefore will want to know more about managing it. Don’t be shy about sharing your great insights into hairdressing. Many people need the advice!

ನೀವು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರಬ್ ಇಲ್ಲ. Your hair strands are likely to stretch and break and it will dry frizzy. A better option is to gently squeeze the excess water from your wet hair; you may also do so by loosely wrapping your hair in a towel or microfiber cloth. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಚಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು ನಂತರ ವಿಶಾಲ ಹಲ್ಲಿನ ಬಾಚಣಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ.

ಸಲಹೆ! Never rub or tug at your hair with a towel while drying it. This can cause frizz and stretches your hair, causing breakage.